Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Bola Bebrava Bobria rieka?

Rubrika: Oči na stopkách 20. 4. 2012 Autor: Mgr. Zdenka Vrbičanová Skupina: Mladí Bobri
Ikona článku Bola Bebrava Bobria rieka?

V rieke Bebrave dnes bobor vodný nežije. Bolo to tak aj v dávnej minulosti? Podľa čoho bola rieka pomenovaná práve týmto menom? Pokojná riečka s hojným okolitým porastom, mokraďami a tichými zákutiami mohla v minulosti tvoriť ideálne podmienky pre život bobrov. Vypátrali sme zaujímavé fakty a skutočnosti.

O riečke Bebrave.

Bebrava je rieka na západnom Slovensku, preteká územím okresov  Bánovcenad Bebravou, Partizánske a Topoľčany. Je to pravostranný prítok Nitry, je tokom IV. rádu. Má dĺžku 47,2 km, plochu povodia 634 km² a priemerný prietok 2,3 m³/s v ústí (Práznovce). Bebrava je vrchovinovo-nížinnýmtypom rieky.

Pramení v Strážovských vrchoch, v podcelku Zliechovskáhornatina, na juhozápadnom svahu Židovho vrchu (878,2 m n. m.) v nadmorskej výške cca 770 m n. m., na území obce Čierna Lehota.

Najprv tečie na juh, preteká cez Suchú dolinu s výskytom viacerých druhov skamenelín a preteká obcou Čierna Lehota, kde zľava priberá potok, ktorý sa prelamuje cez krasové územie Sokolie skaly. V obci tiež priberá pravostranný potok z južného svahu Záhradčia(820,4 m n. m.) a ľavostranný prítok z oblasti Závadskejpoľany. Pod obcou sa stáča na juhozápad, ďalej preteká obcou Šípkov a po pripojení ľavostranného Trebichavského potoka sa oblúkom stáča cez obec Slatina nad Bebravou k severozápadu a neskôr k západu. Opúšťa Strážovské vrchy a vteká do Nitrianskej pahorkatiny. Preteká cez obce Krásna Ves a Timoradza, v ktorej sprava priberá Timoradzský potok, pod obcou zľava dva menšie prítoky, spájajúce sa v jednom mieste (221,9 m n. m.), ďalej tečie okolo obce Podlužany a pri Horných Ozorovciach sa spája s významným prítokom, pravostranným Machnáčom. Potom tečie cez Bánovce nad Bebravou, na území mesta priberá zľava najprv Jelešnicu a Dubničku, potom sprava Svinicu a napokon na južnom okraji mesta (pri Biskupiciach) aj pravostranný Inovec a vzápätí najvýznamnejší prítok Radišu zľava (199,6 m n. m.). Ďalej preteká rovinatým územím popri obciach Dolné Naštice a Rybany, na území ktorej priberá sprava Haláčovku, neskôr Livinu pri obci Livina a nasledujú prítoky zľava -Pravotickýpotok a Hydina. V záverečnom úseku tečie poza obec Nadlice, spája sa s Rybianskym kanálom zľava a neskôr ešte s Rajčianskym potokom a Solčianskym potokom (169,8 m n. m.) sprava. Pri obci Práznovce sa vlieva do vodnatejšej Nitry (169,0 m n. m.).

Z kroniky mesta Bánovce nad Bebravou.

 Český kronikár Kosmas spomína vo svojich zápiskoch z roku 1091 osadu Bánov. Nejednalo sa však o naše mesto, ale o Bánov pri dnešnom Uhorskom Brode na území Moravy. Prvá a nespochybniteľná zmienka o Bánovciach nad Bebravou je z roku 1232, kedy uhorský kráľ Ondrej II. darovacou listinou pridelil svojmu služobníkovi  šľachticovi Hodslavovizem zvanú "Ozorovce", s ktorou hraničila osada "Ben" (Bánovce). Mestu dala meno rieka, ktorá preteká mestom. Názov mesta mal slovanský pôvod a znel "Bebre", teda "bobria rieka". Bánovce mali v historických zápisoch rôzne názvy: VillaBen, Ban, Baan, Banowiecz, Bán (1783 - 1913). V 20-tom storočí sa ustálil názov mesta na Bánovce pri Trenčíne (1920 - 1927) a až následne do dnešnej podoby Bánovce nad Bebravou. Po zániku Veľkej Moravy obsadili územie Bánoviec strážne oddiely rodiaceho sa Uhorského štátu. Dnešná dedina Veľká Hradná bola vtedajším obchodným, trhovým, administratívnym a cirkevným centrom bánovskej kotliny. Po obsadení územia uhorskými vojskami bolo územie Bánoveckaspravované Trenčianskym hradom. Zrejme nebolo toľko administratívy a úradníkov, a tak bol hrad aj priestorovo postačujúci. Po vybudovaní hradu Uhrovec v druhej polovici 13. storočia sa výkon a správa moci presunuli do tohto objektu (priblíženie sa správy vecí verejných k občanovi). Bánovce boli povýšené na mesto na konci 14. storočia. Mesto spadalo dlhý časový úsek pod Trenčiansku župu a v historických análoch sa ako župani spomínajú Matúš ČákTrenčiansky (1296 - 1321), Štiborzo Štiboríca Beckova (1410 -1419, 1421 - 1423), ôsmi dediční župani z rodiny Ilešháziovcov(1594 - 1835). V 15. - 16. storočí patrili Bánovce rodu Podmanických. V období Bachovhoabsolutizmu prišlo k priradeniu Bánoviec pod Nitru. Mesto bolo teda priradené pod Trenčín, potom pod Nitru, potom bolo na určitý čas samostatným okresom, neskôr bolo pričlenené do okresu Topoľčany. V roku 1996 vznikol Bánovský okres, ale už zmenšený. Bánovský okres je začlenený do VÚC (Vyšší územný celok) Trenčín.

Slovenská hydronymia.

"Vývin tejto skupiny názvov mohol prebiehať dvoma spôsobmi. 

           1. Názov obsahoval slovanský sufix -ava, neskôr sa však štandardizovaný názov pravdepodobne pod vplyvom maďarského jazyka zapisoval bez sufixu -ava (1296 fluuiumBebre, 1388 fluv. Bebre, Hladký, 2004, s. 40), neskôr sa op仝 v listinách začal zapisovať so sufixom         -ava (1649 vedlepotoka Bebravy, 1862 Bebrava, Hladký, 2004, s. 40) . istotne pod vplyvom pôvodu pisára.  Druhou možnosťoubolo, že názov so sufixom -ava. Maďari prispôsobili vynechaním vokálu a (1158 Sythwa, 1227 fluv. Sitva, Hladký, 2004, s. 40), ale neskôr sa v prameňoch začala používať pôvodná podoba hydronyma (1925 Žitava potok, 1930 Žitava,Hladký, 2004, s. 40).

         2. Skrátený tvar pôvodného sufixu -avana sufix -va mohla spôsobiť adaptácia do maďarského jazyka. Nazdávame sa, podobne ako B. Varsik, že názvy týchto riek boli pôvodne so sufixom -ava. Neskôr adaptáciou do maďarského jazyka sa sufix -ava skrátil."

Ochrana bobrov.
Bobor európsky bol nedávno zaradený do zoznamu chránených živočíchov aj na našom území. Na miestach jeho možného výskytu (rybníky, močiare, či toky v oblasti Záhoria a pod.) treba likvidovať túlavé psy, chrániť ho pred pytliakmi, dodržiavať zákaz lovu ondatier odstrelom a používania želiez, nenastavovať rybárske siete na noc a pod. Trvalé osadenie bobra u nás prirodzenou cestou by dokázalo náš správny vzťah k ochrane prírody. Zaujímavé!!! Bobry opäť voľne žijú v našej prírode vďaka  tomu, že v Rakúsku sa uskutočnila koncom 70tich rokov úspešne reštitúcia - znovuvysadeniebobrov do prírody.  Od mája 1976 bolo v lužných lesoch východne od Viedne pokusne vysadených niekoľko párov bobrov (škandinávske, východoeurópske i kanadské) , ktoré našli v tomto území vhodné životné podmienky a od polovice 80tich rokov sa šírila populácia Dunajom a Moravou aj do okolitých území. Na Záhorí i okolo Bratislavy máme v súčasnosti možnosť nájsť bobrie ohryzya ďalšie dôkazy ich prítomnosti na viacerých miestach. Dnes žijú bobry aj na niektorých miestach severovýchodného Slovenska, kam sa dostali migráciou z Poľska. Tento plachý a zaujímavý živočích teda po dlhom období neprítomnosti patrí dnes medzi stálych zástupcov našej fauny. Ochrana bola legislatívne ustanovená r.1992 vyhláškou Slovenskej komisie pre ŽP, ktorá dopĺňa zoznam vyhlášky SNR č.125/65 Zb.O ochrane voľne žijúcich živočíchov aj o bobra vodného.
Je to možné?
V Handlovej bobry nežijú. Jedného tam napriek tomu zachránili. Niekoľko dní sa po Handlovej potuloval mladý bobor. Skončil uväznený v šachte, odkiaľ ho zamestnanci zoo vytiahli a vypustili do voľnej prírody. HANDLOVÁ. Nikto netuší, ako sa zviera staré nanajvýš dva roky dostalo na hornú Nitru. "Je to rarita, v tejto lokalite bobry nikdy neboli, žijú skôr v pohraničných územiach krajiny," vysvetlil zoológ štátnej ochrany prírody Vladimír Slobodník. Zviera našlo nový domov neďaleko Handlovej, či tam však ostane, je otázne. Ochranári dúfajú, že sa mu nič zlé nestane.
autor: Jana Rusňáková
VIDEO
Ako sa bobor dostal do Handlovej, je záhada
Bobor sa podľa svedkov v okolí mesta pohyboval niekoľko dní. V stredu ho našiel muž počas prechádzky so svojím psom. "Bol v šachte a nemohol z nej vyliezť, tak som privolal pomoc," spomína. S kamarátmi mu do šachty hádzali trávu, aby netrpel hladom.
Na druhý deň prišli pracovníci bojnickej zoologickej záhrady a štátnej ochrany prírody a uväznenému zvieraťu pomohli.
"Vyviezli sme ho nad Handlovú, kde sú pre jeho život dobré podmienky," povedal zoológ Branislav Tám zo ZOO Bojnice. Problémom by však mohlo byť, že zviera ostalo osamotené. Bobry sú spoločenské a žijú rodinným životom.

Mgr. Z. Vrbičanová, ZŠsMŠ Slatina nad Bebravou