Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Spravodajca Na túru s NATUROU

Zimné sčítanie vodného vtáctva.

Rubrika: Oči na stopkách 22. 1. 2014 Autor: Nela Gloríková Skupina: Sviťania z Mierovky
Zimné sčítanie vodného vtáctva.

Zimné sčítanie vodného vtáctva (ZSVV) je medzinárodným monitorovacím programom, ktorý sa zameriava na zistenie početností nehniezdnych populácii vodných a na vodu viazaných vtákov.

Údaje získané v rámci tohto programu sú neskôr využívané pre ochranu populácii a biotopov sledovaných druhov vtákov. Cieľom sčítania je priniesť základné údaje o početnostiach zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, určiť trendy a distribúciu a odhadnúť významnosť jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov.

Program ZSVV je v terajšej podobe na Slovensku organizovaný od r. 1991 (s touto aktivitou sa začalo v r. 1967 v celej Európe a čiastočne aj na Slovensku).

            Pre účely ZSVV je územie Slovenska rozdelené na 20 regiónov. V každom z jednotlivých regiónov pôsobí regionálny koordinátor, ktorý má na starosti rozdelenie úsekov medzi jednotlivých sčítavateľov, zber údajov, zaslanie výsledkov národnému koordinátorovi a celkovú organizáciu sčítania.

            Zimné sčítanie vodného vtáctva je realizované v medzinárodnom termíne vždy v polovici januára - tento rok to bolo 18. - 19. januára.

Za celé obdobie od r. 1991 bolo zaznamenaných v januárových termínoch sčítania spolu 78 druhov vodného a na vodu viazaného vtáctva.

            Medzi najvzácnejšie zaznamenané vtáky patrí napríklad potáplica bielozobá (Gavia adamsii), bernikla tmavá (Branta bernicla), bernikla červenokrká (Branta ruficollis), kormorán chochlatý (Phalacrocorax aristotelis) či čajka trojprstá (Rissa tridactyla).Najpočetnejšími vtákmi v sledovanom období boli na území Slovenska kačica divá (Anas platyrhynchos, 44,2 % zo všetkých záznamov), chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula, 12,6 %), chochlačka sivá (Aythya ferina, 6,4 %), hlaholka obyčajná (Bucephala clangula, 5,4%), lyska čierna (Fulica atra, 4,7 %) a kormorán veľký (Phalacrocorax carbo, 4,2 %).

            Výsledky zo sčítavania vodného vtáctva sú priebežne vyhodnocované a zasielané mapovateľom buď vo forme predbežného vyhodnotenia, alebo po doručení všetkých výsledkov z danej zimy vo forme správ zo sčítania vodného vtáctva.

            Od roku 1991 sa do sčítania zapojilo 579 ľudí. Medzi mapovateľmi sú ako profesionálni ornitológovia, tak mnoho členov a dobrovoľníkov SOS/BirdLife Slovensko a ďalších ochranárskych organizácií, ktorí ornitológiu realizujú ako svoje hobby, ale aj mnohí začiatočníci - ornitológovia z rôznych profesií. Som veľmi rada, že aj ja patrím do tejto veľkej "rodiny".

Všetkým patrí vďaka za ochotu a čas strávený pri sčítavaní vtáctva!

text a foto: Nela Gloríková

Pridať komentár

Ak chcete pridávať komentáre, musíte byť prihlásený