Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Spravodajca Na túru s NATUROU

Vodnár potočný (Cinclus cinclus) a jeho potravné nároky.

Rubrika: Oči na stopkách 11. 1. 2014 Autor: Nela Gloríková Skupina: Sviťania z Mierovky
Vodnár potočný (Cinclus cinclus) a jeho potravné nároky.

Vodnár potočný (Cinclus cinclus) je medzi laikmi známy aj pod menom vodný škorec. V rámci zoologického systému vodnár potočný patrí do radu spevavce, resp. vrabcotvaré (Paseriformes), pričom je jediným zástupcom rovnomennej čeľade vodnárovité.

Potravné nároky vodnára potočného.

Vodnár potravu hľadá prevažne pod vodou, ale často chytá aj hmyz lietajúci nízko nad vodnou hladinou alebo priamo na brehu. V potrave vodnára prevládajú makroskopické vodné bezstavovce, medzi ktorými dominuje drobný kôrovec krivák potočný (v zime až 89 % podiel v potrave). K ostatným loveným druhom patria: larvy potočníkov, pošvatiek, vážok (hlavne ligotavka a hadovka), červy, drobné ulitníky, larvy vodných chrobákov. Taktiež môže loviť i mladé rybky - pstruha potočného, lipňa tymiánového a hlaváča.

Štúdiom makro-bezstavovcov sa môžeme dozvedieť:

•      aká je všeobecná kvalita vody

•      aké sú potravné podmienky (organické aj anorganické)

•      či sa nachádzajú vo vode toxické látky

•      či došlo k zmene životných podmienok vodných živočíchov v dôsledku ľudskej činnosti

Zistenie súvislostí medzi makroskopickými druhmi vodných bezstavovcov a kvalitou vody v  rieke Poprad vo Svite. Porovnanie vlastných zistení s údajmi odborníkov - vodohospodárov.

Kvalita vody sa dá zisťovať dvomi základnými metódami:

·       chemický monitoring - súvisí s aktuálnou kvalitou vody

·       biomonitoring - umožňuje poukázať na dlhodobejší stav kvality vody

Keď dôjde k znečisteniu rieky v období medzi dvomi chemickými odbermi, v takom prípade sa môže stať, že výsledky chemického rozboru ukážu dobré, nezmenené výsledky, ale živočíchy spoľahlivo naznačia prítomnosť znečistenia.

Pri biomonitoringu sa mi najvhodnejší zdal Trentov biotický index, pretože vyžaduje iba zaradenie bezstavovcov do príslušnej skupiny, nie je nutné určenie druhového názvu živočícha.

Na základe vlastných výsledkov monitoringu vodných bezstavovcov v rieke Poprad vo Svite (identifikované boli: kriváky, pošvatky, podenky, potočníky, ulitníky...) môžem definovať čistotu vody ako dobrá kvalita. Prítok Mlynica do kategórie stredná kvalita.

Údaje z vodohospodárskych laboratórií: Kvalita vody v rieke Poprad v záujmovej lokalite Svit má ustálený charakter a možno ju hodnotiť ako dobrú.

 Kvalita vody vo vodnom toku Mlynica je charakterizovaná zvýšením dusíkatého a mikrobiologického znečistenia v dôsledku ľudskej činnosti.

Porovnanie výsledkov: chemický monitoring a biomonitoring za sledované obdobie sú v zhode.

Vodnár potočný je ozdobou našej horskej aj podhorskej prírody.

Je veľmi citlivý na všetky zásahy človeka do svojho biotopu a preto si zaslúži väčšiu pozornosť a ochranu.

text a foto: Nela Gloríková

Pridať komentár

Ak chcete pridávať komentáre, musíte byť prihlásený