Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov(BRO) v Meste Svit

Rubrika: Ekologické projekty 29. 5. 2014 Autor: Nela Gloríková Skupina: Sviťania z Mierovky
Regionálne centrum zhodnocovania  biologicky rozložiteľných odpadov(BRO) v Meste Svit

Všetko má svoj začiatok. Problém s odpadkami sa začína skôr ako pri naplnení našej odpadovej nádoby.

V roku 2013 sme v meste Svit vyprodukovali celkovo 3 052 ton komunálnych (KO) a drobných stavebných odpadov (DSO). Každý obyvateľ mesta tak priemerne vytvoril 404 kg odpadu.

            Vyseparovali sme 169 ton odpadu + 10 ton biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). Na jedného obyvateľa tak pripadlo 24 kg vyseparovaného odpadu. Najviac sme v meste Svit  vyseparovali papier, sklo, plasty a elektro odpad. Momentálna situácia v našom meste nie je priaznivá, pretože sa medziročne zvýšila tvorba komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu (nárast o 4 %) a zároveň sa znížilo množstvo vyseparovaného odpadu (pokles o 15 %).

Riešenie

            Mesto Svit plánuje začiatkom leta spustiť do prevádzky centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov, takzvanú "kompostáreň", v ktorej sa má zhodnocovať okrem odpadu z údržby zelene aj biologicky rozložiteľný odpad pochádzajúci z domácností a kuchýň reštauračných zariadení.

            Informačná kampaň je v súčasnosti vedená formou panelov, ktoré majú obyvateľom priblížiť informácie o kompostovaní od ich zberu až po spracovanie. Doposiaľ bolo uverejnených  12 panelov aj v  novinách Mesta Svit a v Podtatranských novinách.

            Mesto už o pár dní začne rozsiahlu informačnú kampaň formou letákov a brožúr, ktoré budú doručené do každej domácnosti.

            Aby som zistila, ako sú o zhodnocovaní BRO informovaní moji spolužiaci, spravila a vyhodnotila som anketu. Bola som milo prekvapená, že všetci oslovení spolužiaci vedia čo biologicky rozložiteľný odpad znamená, 86% vie čo je kompostovanie a 78 % sa vyjadrilo, že ich domácnosť bude biologický odpad separovať.

            Vzhľadom na to, že si viacero ľudí - mojich rovesníkov nevynímajúc - informačné panely v novinách nevšimlo a považovalo ich za reklamu, požiadala som o rozhovor, vysvetlenie a komentár k zhodnocovaniu odpadov Ing. Júliusa Žiaka - riaditeľa Technických služieb v našom meste.

            Dozvedela som sa, že biologicky rozložiteľný odpad predstavuje približne 30 - 40 % objemu odpadu nachádzajúceho sa v našich košoch. Jeho separácia a následné spracovanie výrazne znižuje množstvo odpadu uloženého na skládku. Samozrejme, čím menej odpadu na skládku uložíme, tým menej zaň aj zaplatíme, čo šetrí peniaze podľa vzorca:  menej odpadu = menej poplatkov.

            Separáciou biologicky rozložiteľného odpadu taktiež chránime ovzdušie, pretože odpad uložený na skládke sa rozkladá a produkuje tzv. skládkový plyn, ktorý je skleníkovým plynom a negatívne ovplyvňuje klímu.

Od Ing. Žiaka som sa dozvedela aj podrobnosti o systéme zberu BRO a kompostárni vo Svite:

            "Biologicky rozložiteľný odpad sa v našom meste bude zbierať do 240 litrových plastových nádob umiestnených pred domami a do 7m3veľkoobjemových kontajnerov. Zvoz odpadu bude zvolený v krátkych intervaloch, aby nedochádzalo k rozkladu odpadu v košoch.

            Naše vybudované centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov je porovnateľné so zariadeniami vo vyspelých štátoch Európskej únie. Hlavným nosným zariadením celej technológie je kompostér - aeróbny fermentor. Je to zariadenie kontajnerového typu s objemom 35 m3, s hmotnosťou jednej vsádzky cca 15 t.

            Pri kompostovaní sa premena organických látok opiera o proces aeróbny, to znamená, že v danom prípade sa pripravia podmienky na urýchlenú premenu organickej hmoty mikrobiálnou činnosťou, čím hmota získava zdravotne nezávadný charakter.

            Celý proces spracovania biomasy je bezobslužný, automatický a riadený výkonným prevádzkovým počítačom."

... na záver

            Separácia odpadu je jedným z jednoduchých a nenáročných spôsobov ako môžeme pomôcť chrániť prostredie, a tým aj prírodu. V našom meste máme na separovanie odpadu vybudované dobré podmienky a stačí ich len využiť.

            Začnime sa správať zodpovedne voči sebe a hlavne voči ďalším generáciám, aby po nás nezdedili len ekologické problémy. Nezabúdajme, že zmena k lepšiemu začína u nás.

text a foto:  Nela Gloríková