Na túru s Naturou

Spravodajca Na túru s NATUROU

Chránené rastliny a živočíchy podľa platnej legislatívy verzus učebnice a testy pre žiakov

Rubrika: Oči na stopkách 27. 2. 2011 Autor: RNDr Danica Božová Skupina: Sviťania z Mierovky
Chránené rastliny a živočíchy podľa platnej legislatívy verzus učebnice a testy pre žiakov

Článok sa venuje zamysleniu nad tým, prečo nové učebnice biológie nie sú v súlade s novou legislatívou, ako i prípadným dôsledkom týchto chýb.

Chránené rastliny a živočíchy podľa platnej legislatívy verzus nové učebnice a testy pre žiakov

Som učiteľkou biológie na ZŠ. Rada píšem - nie však kritické články, oveľa radšej chválim.

Dnes (11.2.2011) mi však napísanie kritiky navrhli samotní žiaci. Ak chcete vedieť dôvod, nasledujúce riadky sú určené práve Vám.

Pred niekoľkými hodinami (dopoludnia 11.2.2011) sa konali  na celom území Slovenska  okresné kolá biologickej olympiády kategórie C (určené žiakom ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií).

Reprezentanti jednotlivých škôl súťažili v teoreticko-praktickej a projektovej časti.

V rámci projektovej časti sa jedna moja žiačka venovala chráneným rastlinám v okolí našej školy. Podnetom k zvoleniu tejto témy bola tabuľa na obnovenom a slávnostne otvorenom náučnom chodníku. Tabuľa bola esteticky veľmi pekne upravená, ale text v slovenskom jazyku na nej bol presne taký istý ako na pôvodnej z roku 1988 (autor náučného chodníka bol tlačený príliš krátkym termínom pri realizácii projektu...).

Image    Image
Text z roku 1988                                                Nový text z júna 2010


Žiačka si ako jeden z cieľov práce zvolila   poukázanie na skutočnosť, že niektoré údaje v textoch na tabuli už neplatia, preto sme mali so sebou i aktuálnu vyhlášku obsahujúcu zoznam chránených organizmov a ich spoločenskú hodnotu. Pre istotu. Čo ak by bol pri obhajobe pred porotou potrebný dôkaz?

Image             Image

Žiačka počas obhajoby projektu - členke poroty práve ukazuje údaje v najnovšej vyhláške

V ďalšej časti biologickej olympiády žiaci písali test (úlohy boli vyberané z celého učiva postupne od 5. ročníka ZŠ) a riešili praktické úlohy.

Image

Súťažiaci počas teoreticko-praktickej časti
 Jedna z otázok sa zhodou okolností týkala  vypísania chránených druhov rastlín a živočíchov. Po skončení  písania testu sprevádzajúci učitelia dostali zadania úloh i správne odpovede. Bolo medzi nimi i zaradenie snežienky jarnej a kosatca žltého medzi chránené druhy. Prečo? Veď podľa najnovšej platnej legislatívy (vyhláška č.24/ 2003 a potom č.579/ 2008 - tieto vyhlášky obsahujú rovnaký zoznam druhov, v prvej je spoločenská hodnota v slovenských korunách, v druhej v eurách) sa na tieto rastliny už ich druhová ochrana nevzťahuje. Nevedela to však ani vyučujúca z osemročného gymnázia v našom okresnom meste, i keď po mojej pripomienke si spomenula, že čosi počula v spravodajskej relácii televízne noviny....Zdá sa však, že to nevedia nielen mnohí iní učitelia, ale ani autori najnovších učebníc! V opačnom prípade by sa nemohlo stať, že v najnovších tzv. reformných učebniciach biológie pre piaty ročník (schválené MŠ SR 12.9.2008)  je napríklad práve snežienka uvádzaná ako typický príklad chráneného druhu   (str. 29).

V záujme žiakov som novú vyhlášku bola ukázať členkám poroty, ktoré boli veľmi ochotné a  príslušné časti si odfotili. Vyjadrili sa, že toto zistenie napíšu ako pripomienku pri hodnotení okresného kola biologickej olympiády a odošlú príslušným kompetentným organizátorom. Bodovanie odpovedí súťažiacich však musia urobiť podľa autorských riešení zaslaných "zhora". Veď žiaci sa naučili podľa učebnice, prečo by mali byť za o potrestaní? (Pred dvoma rokmi takáto neznalosť v krajskom kole biologickej olympiády v Prešove bola súťažiacim vytknutá - šlo však o ústnu obhajobu projektov...)

Uvedomujem si, že nie každý učiteľ môže sledovať zmeny legislatívy, veď práce má neúrekom. Je to jeho povinnosť? Viem i to, že nutnou podmienkou pre učiteľa je vzdelávať sa, avšak do akej miery?

Väčšina učiteľov sa spolieha na nové učebnice, o ktorých predpokladá, že údaje v nich sú správne.( Chyby sú i v iných učebniciach - napr. v matematike však žiak i učiteľ  má šancu ich odhaliť, pretože im nevyjde skúška správnosti...V novej biológii sú i iné chyby - tie však žiaci ľahko vedia nájsť  - napr. pavúk, ktorý má sedem nôh na str. 37, resp. volavka popolavá ako sťahovavý vták na str.76- prečo potom máme ich fotky u nás v zime?...).

Image   Image

Podľa autorov novej učebnice biológie je volavka popolavá sťahovavá ( údaj na str. 76)

Fotografie tohto operenca a jeho stôp snáď dostatočne  presviedčajú o opaku.


Ja osobne pokladám za obrovskú výhodu, že medzi moje priority vo voľnom čase patrí pohyb v prírode, pozorovanie rastlín a živočíchov, zisťovanie informácií o nich, fotodokumentácia a príležitostná publikačná činnosť v tejto oblasti. Veľmi mi pomáhajú i kontakty s odborníkmi pôsobiacimi v oblasti ochrany prírody (napr. s Ing. Tomášom Dražilom, PhD. zo Správy ochrany prírody, či pracovníkmi Slovenskej agentúry životného prostredia), to však pre učiteľov ZŠ môže byť skôr pokladané za nadštandard.


Ako dobre ušité sako mi sadol i projekt Na túru s Naturou organizovaný pracovníkmi SAŽP- počas  vychádzok do prírody v blízkosti školy žiaci dokumentujú výskyt rastlín a organizmov. V rámci súťažnej kampane Oči na stopkách si všímajú pozitívne i negatívne skutky človeka vo vzťahu k prírode a zaznamenávajú ich slovne i fotoobjektívom...A ako bonus môžu zapojené prieskumné skupiny využívať brožúrky - vreckové atlasy rastlín a živočíchov s aktuálnymi údajmi, ktoré sú v súlade s najnovšou legislatívou! V elektronickej podobe sú tieto atlasy rastlín a živočíchov dostupné na www.snaturou2000.sk.  Táto aktivita však pre učiteľov a žiakov nepatrí medzi povinné...

Image   Image

Image     Image   
Brožúrky, ktoré vydala SAŽP Banská Bystrica v rámci školského programu Na túru s Naturou

Pre autorov učebníc a tvorcov úloh prírodopisných súťaží by však súlad vytvorených textov, zadaní otázok a odpovedí s aktuálnou legislatívou mal byť samozrejmosťou.

V závere pridávam trochu "uletené" prirovnanie: Cestovali by ste podľa cestovného poriadku, ktorý bol platný pred desaťročím, bez   toho, aby ste sa presvedčili o jeho platnosti?

PS: Po dopísaní tohto článku som sa dozvedela výsledky okresného kola biologickej olympiády - na prvých dvoch priečkach sa umiestnili moje žiačky...Postupujú do krajského kola. Mala by som sa vlastne tešiť...Naozaj mám z ich výsledkov radosť, veď ich náskok pred ostatnými bol dosť výrazný.... Žiačka na druhom mieste uviedla, že snežienka chránená nie je. Jej správna odpoveď bola hodnotená ako nesprávna. V celkovom súčte mala o 0, 5 bodu  menej ako víťazka. Má sa tešiť i ona?

RNDr. Danica Božová

Učiteľka

ZŠ Mierová 134

059 21 Svit

Pridať komentár

Ak chcete pridávať komentáre, musíte byť prihlásený