Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Spravodajca Na túru s NATUROU

2. február - Svetový deň mokradí.

Rubrika: Oči na stopkách 31. 1. 2014 Autor: Nela Gloríková Skupina: Sviťania z Mierovky
2. február - Svetový deň mokradí.

Svetový deň mokradí v roku 2014: Mokrade a poľnohospodárstvo.

V prírodných podmienkach strednej Európy sú za mokrade považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Sú to územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi. Znamená to, že medzi mokrade patria všetky územia prírodného aj umelého pôvodu, kde je vodná hladina na povrchu, alebo blízko povrchu pôdy, alebo kde povrch pokrýva plytká voda, ako aj potoky, rieky a vodné nádrže.

            Jedným z hlavných impulzov pre vytvorenie Dohovoru bol už začiatkom šesťdesiatych rokov alarmujúci pokles početnosti populácií mnohých druhov vodných vtákov. Pádnym dôvodom sa stala aj rastúca potreba ochrany biotopov najmä sťahovavých druhov vodných vtákov - preto sú názve dohovoru slová "predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva".

            Neskôr však konvencia rozšírila svoj záujem na všetky aspekty ochrany a múdreho využívania mokradí a považuje mokrade za ekosystémy, ktoré sú mimoriadne významné pre ochranu biodiverzity aj pre človeka. Dôležitým rozmerom Ramsarského dohovoru je medzinárodná spolupráca pri ochrane mokradí (spoločná starostlivosť o cezhraničné mokrade).

            Ramsarský dohovor vošiel do platnosti v roku 1975 a v súčasnosti má 154 zmluvných strán. V Zozname mokradí medzinárodného významu je zapísaných 1 636 mokradí, ktoré zaberajú celkovú plochu 145,7 miliónov hektárov.

            Členské krajiny sa zaviazali chrániť mokrade na svojom území, vypracovať a realizovať opatrenia vo vzťahu k existujúcim mokradiam. Osobitným záväzkom je prihlásenie vybraných mokradí na zápis do svetového Zoznamu mokradí medzinárodného významu.

            Slovenská republika pristúpila k Ramsarskému dohovoru 2. júla 1990, čím na seba zobrala príslušné záväzky. Na Slovensku evidujeme 14 mokradí medzinárodného významu, ktoré sú zapísané ako Ramsarské lokality.

V roku 2013 som sa zúčastnila monitoringu vtáctva v Ramsarskej lokalite Senné - rybníky. Nachádzajú sa v okrese Michalovce a majú rozlohu približne 424,6 ha. Lokalita bola vyhlásená za Národnú prírodnú rezerváciu Senianske rybníky a tvorí ju umelá vodná plocha s priľahlými podmáčanými lúkami a močiarnymi krovinami. V ochrannom pásme rezervácie

sa nachádza 13 rybníkov patriacich k rybničnej sústave Iňačovce.

Významná fauna: volavka striebristá (Egretta garzetta), lyžičiar biely (Platalea leucorodia), bučiak nočný (Nycticorax nycticorax), čajka bielohlavá (Larus cachinnans), kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) a iné.

Významná flóra: korunkovka strakatá (Fritillaria meleagris), vstavač močiarny (Orchis palustris), cesnak hranatý (Allium angulosum), perutník močiarny (Hottonia palustris) a iné.

Lúčne porasty sú kosené, alebo sporadicky spásané. Územie je ohrozené najmä zmenami vodného režimu.

text a foto:   Nela Gloríková

Pridať komentár

Ak chcete pridávať komentáre, musíte byť prihlásený