Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Bádatelia z V. triedy

Špeciálna zákl.škola i., Mičurova 364/1, Bytča, Žilinský kraj

Skupinu Bádatelia z V. triedy tvoria žiaci spojeného piateho a siedmeho ročníka Špeciálnej základnej školy s materskou školou internátnou v Bytči. Počet žiakov 5. ročníka je 5, rovnako aj počet siedmakov je 5. Žiaci sa vzdelávajú vo variante A. Bádaniu prírody sa so žiakmi venujeme na predmetoch vlastiveda v 5. ročníku a biológia a cvičenia z biológie v 7. ročníku.

  • Ing. Emília Šulajová Ing. Emília Šulajová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality