Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Ekoklub

Katolícke gymnázium ŠM, M.Hurbana 9, Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

skupina študentov zameraná environmentálne – máme vybudovanú klubovňu a učebňu v prírode svojpomocne s grantov

  • Mgr. Agnes  Mojžišová Mgr. Agnes Mojžišová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality