Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Mokrade Propozície súťaže Zoznam ramsarských lokalít na Slovensku

SKUTOK PRE MOKRAĎ

Záverečná sprievodná súťaž školského programu Na túru s NATUROU

Organizácia a priebeh súťaže

Vyhlasovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia, odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania

Téma: mokrade

Žáner: krátka správa s fotodokumentáciou

Súťažiaci: členovia prieskumných skupín školského programu Na túru s NATUROU

Vyhlásenie súťaže: 4. marca 2019

Termín uzávierky: 31. mája 2019

Vyhlásenie výsledkov: 5. júna 2019

Propozície v pdf

Poslanie

Hlavnou myšlienkou a poslaním súťaže je prispieť k ochrane a zachovaniu mokrade vo svojom blízkom okolí. Skutok pre mokraď môže mať rôznu podobu, napríklad:

 • fotografická dokumentácia mokrade,
 • výtvarné stvárnenie mokrade,
 • vytvorenie informačnej nástenky/panelu o mokradi,
 • literárne alebo žurnalistické spracovanie problematiky mokrade,
 • natočenie krátkeho motivačného videa o potrebe ochrany mokrade,
 • prezentácia fotografií, výtvarných prác či informačných panelov, článkov v miestnej komunite (v škole, na obecnom úrade, v kultúrnom stredisku, lokálnych médiách),
 • účasť na ochranárskej aktivite v spolupráci  s miestnymi orgánmi na ochranu prírody, obecným úradom alebo neziskovými organizáciami (napr. prenášanie žiab migrujúcich cez cestu, odstraňovanie náletových drevín).

Ako sa zapojiť?

 1. Vytvorte si prieskumnú skupinu a zaregistrujte ju na webovom portáli školského programu Na túru s Naturou http://snaturou2000.sk/.
 2. V prípade záujmu o motivačno-informačný balíček uveďte kontaktné údaje na info@snaturou2000.sk a zašleme vám ho poštou.
 3. Lokalizujte vo svojom okolí vhodnú mokraď (z hľadiska prístupu a bezpečnosti).
 4. Zrealizujte svoj Skutok pre mokraď. Je len na vás akú formu si zvolíte. Vyššie uvedené príklady vám môžu poslúžiť ako inšpirácia. Nechajte deti vymyslieť ich vlastný skutok.
 5. V prípade, že na lokalite zachytíte fotoaparátom druh uvedený v Atlase rastlín a živočíchov na stránke programu, zakreslite mapovanú lokalitu do interaktívnej mapy na webovom portáli a priložte fotografiu druhu.
 6. Svoj skutok pre mokraď spracujte formou krátkej správy (stručná správa o udalosti) a spolu s fotodokumentáciou (minimálne 3 fotky) publikujte na webovom portáli v rubrike Spravodajca - Skutok pre mokraď.

Technické požiadavky

Forma správy - textová s fotodokumentáciou.

Obsah správy - textový popis a celkové zhodnotenie skutku pre mokraď. Správa musí odpovedať na základné otázky: Kto? Čo? Kedy? Kde? Prečo?

Rozsah - maximálne 3 000 znakov, minimálne tri fotografie (dokumentujúce mokraď, prípravu skutku pre mokraď, samotný skutok pre mokraď).

Kritériá hodnotenia

 • Skutok pre mokraď- invenčnosť, pozitívny dopad na mokraď (priamy alebo nepriamy).
 • Kvalita správy- pútavosť, výstižnosť, požadované technické parametre.
 • Bonusové body-za rastlinné a živočíšne druhy z Atlasu rastlín a Atlasu živočíchov zdokumentované na  lokalite a zakreslené do interaktívnej mapy.

Hodnotenie a ceny

Skutky pre mokraď prihlásené do súťaže formou krátkej správy vyhodnotí odborná porota zložená z redaktorov časopisu Enviromagazín a zamestnancov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia.

Najlepšie správy budú ocenené kolektívnymi zážitkovými cenami (celodenná exkurzia alebo 5-dňový tábor) a uverejnené v časopise Enviromagazín.

Uzávierka súťaže a vyhlásenie výsledkov

Do súťaže budú zaradené všetky správy spĺňajúce stanovené kritériá a publikované v internetovej rubrike školského programu Na túru s NATUROU s názvom Spravodajca -Skutok pre mokraď najneskôr do 31. mája 2019.

Výsledky súťaže budú vyhlásené na Svetový deň životného prostredia 5. júna 2019.

Propozície v pdf