Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Viac o registrácii


Registrácia prieskumných skupín do školského programu Na túru s NATUROU prebieha v dvoch krokoch:

1. Registrácia vedúceho prieskumnej skupiny

 • Ak máte záujem pracovať ako vedúci konkrétnej prieskumnej skupiny na vašej škole, potom stačí vyplniť registračný formulár. Vedúcim prieskumnej skupiny sa môžu stať učitelia každej základnej, alebo strednej školy, prípadne vedúci prírodovedných, environmentálnych, alebo ekologických krúžkov na školách. V prípade, ak nejde o pedagogického pracovníka školy, je podmienkou aby to bola osoba staršia ako 18 rokov. Jedna osoba môže byť vedúcim aj viacerých prieskumných skupín súčasne.

 • Žiaci nemôžu byť vedúcimi prieskumných skupín.

 • Vedúci prieskumnej skupiny má dôležitú úlohu, pretože zodpovedá za činnosť svojej skupiny. Organizuje terénne prieskumy, eviduje mapované lokality skupiny, vedie evidenciu členov skupiny a zodpovedá za obsah, ktorý skupina uverejní na portáli. Všetky záznamy skupiny (články, foto, audio, video) sú uverejnené vo verejnej časti portálu až po ich odsúhlasení a prípadnej korektúre vedúcim skupiny.

 • V časti formulára "Osobné údaje" uvádzajte svoje skutočné Meno, Priezvisko, resp. Titul. V časti "Prihlasovacie údaje" si zvoľte svoje Prihlasovacie meno (login) a Heslo (password), pod ktorým sa budete na portáli prihlasovať. Odporúčame vám prihlasovacie meno v dĺžke okolo 6-15 znakov, nepoužívajte medzery, mäkčene, dĺžne a pod.... vyhnete sa tak prípadným problémom pri prihlasovaní. Heslo musí obsahovať aspoň 5 znakov a jedno číslo.

Druhým krokom je registrácia vašej prieskumnej skupiny a jej členov:

2. Registrácia prieskumnej skupiny

 • Prieskumnú skupinu môže do školského programu Na túru s NATUROU prihlásiť len registrovaný vedúci prieskumnej skupiny.

 • V registračnom formulári Založiť skupinu je potrebné vyplniť nasledovné položky:
  • meno prieskumnej skupiny
  • popis skupiny
  • obec/mesto, kde sa nachádza vaša škola
  • príslušnosť skupiny ku konkrétnej škole

Po založení prieskumnej skupiny zaregistrujte jej jednotlivých členov - žiakov:

 • Vo formulári Pridať nového člena vyplňte pre jednotlivých žiakov ich prihlasovacie a osobné údaje.
  • Prihlasovacie údaje žiaka:
   • prihlasovacie meno a heslo žiaka, pod ktorým sa bude žiak prihlasovať na portál
   • email žiaka - NEPOVINNÁ POLOŽKA
  • Osobné údaje žiaka:
   • meno a priezvisko žiaka
   • fotografia žiaka - NEPOVINNÁ POLOŽKA
 • Po pridaní žiakov do skupiny sa žiaci stávajú právoplatnými členmi prieskumnej skupiny, s právom vkladania fotografií, audiozáznamov, videozáznamov a písania článkov do jednotlivých rubrík Spravodajcu Na túru s NATUROU.

 • Vedúci prieskumnej skupiny si môže priebežne aktualizovať informácie o skupine a má právo vylúčiť (odstrániť) žiaka zo skupiny. Žiak sa následne stane neaktívnym členom skupiny.

Registrácia každej prieskumnej skupiny je viazaná na konkrétnu školu a jej členovia musia byť žiaci z tej istej školy. Jeden žiak však môže byť členom aj viacerých prieskumných skupín súčasne. Počet prieskumných skupín na jednej škole nie je obmedzený.

 • Minimálny počet členov v skupine je 5 (1 vedúci + 4 žiaci). Optimálny počet je 5 (1+4) až 10 (1+9) osôb.

Po registrácii skupiny bude na vedenie príslušnej školy poštou odoslaný informačný list o registrácii prieskumnej skupiny. Spolu s listom bude zaslaný aj edukačný balíček s publikáciami určenými pre vašu prieskumnú skupinu. Zároveň bude každá škola zapojená do programu, pravidelne informovaná o počte svojich prieskumných skupín a ich aktivitách.

 • Registrácia ako aj účasť škôl v školskom programe Na túru s NATUROU je bezplatná !